Missió

La nostra missió és acompanyar, servir i defendre les persones migrants i acompanyar-les en el seu procés d’integració en la societat espanyola.

LA NOSTRA MANERA DE FUNCIONAR

Vissió

Volem ser una institució de referència en el desenvolupament d’una societat plural, incloent i intercultural, acarant de forma creativa i innovadora els reptes per a la integració que la societat ens presente a cada moment.

Volem contribuïr al fet que Espanya i la Comunitat Valenciana siga “Terra d’Acollida”, i per a això volem ser un centre de portes obertes, un espai de trobada de les persones migrants i les seues iniciatives.

Valors

Justícia

Innovació

Ciutadania inclusiva

Corresponsabilitat

Compromís social

Interculturalitat

Voluntariat

Diversitat

Justicia

Ciudadanía inclusiva

Compromiso social

Voluntariado

Innovación

Corresponsabilidad

Interculturalidad

Diversidad

Fins

Així com a les associacions i comunitats formades per persones d’origen immigrant en el seu procés de creixement espiritual, inserció social i participació comunitària i ciutadana.

I els processos de transformació social que produeixen, acarant les migracions des d’una perspectiva universal i de la justícia social.

Davant qualsevol tipus de vulneració i promoure polítiques justes d’integració social i participació ciutadana.

Tant dels fluxes migratoris com des d’una concepció del codesenvolupament.

Tant col·laborant en espais educatius formals com en programes educatius no formals.

I fomentar estils de vida saludable de la població d’origen migrat.

Així com dels drets humans de forma integral especialment promovent l’atenció i l’assistència als menors migrats no acompanyats.

En coordinació amb altres xarxes nacionals i internacionals amb la fi de promoure el respecte dels drets de les persones d’origen migrat.

Amb especial èmfasi en aquells llocs en els quals el deteriorament de l’entorn mediambiental origine processos migratoris.

Mitjançant l’impuls d’accions formatives, jornades tècniques, gestió de servicis i projectes de mediació comunitària i intercultural.

Así como a las asociaciones y comunidades formadas por personas de origen inmigrante en su proceso de crecimiento espiritual, inserción social, y participación comunitaria y ciudadana.

Y los procesos de transformación social que producen, encarando las migraciones desde una perspectiva universal y de la justicia social

y de origen migrado frente a cualquier tipo de vulneración y promover políticas justas de integración social y participación ciudadana.

Tanto de los flujos migratorios como desde una concepción del codesarrollo.

Sea colaborando en espacios educativos formales como en programas educativos no formales.

Y fomentar estilos de vida saludable de la población de origen migrado.

Así como de los derechos humanos de forma integral especialmente promoviendo la atención y la asistencia a los menores migrados no acompañados.

En coordinación con otras redes nacionales e internacionales, con el fin de promover el respeto de los derechos de las personas de origen migrado.

Con especial énfasis en aquellos lugares en los que el deterioro del entorno medioambiental origine procesos migratorios.

Mediante el impulso de acciones formativas, jornadas técnicas, gestión de servicios y proyectos de mediación comunitaria e intercultural.