Transparència

Organigrama

Memòries anuals

Informació econòmica

Qualitat

Entorn segur

Informació institucional

Organigrama SJM-Valencia

Esta és l’estructura interna de SJM-Valencia i les persones que el fan possible.

DIRECCIÓ

Cecilia Villaroel

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES

Esperanza Sánchez

Ester Montalbán

ACOLLIDA I ORIENTACIÓ

Paolo Agagliati

 

FORMACIÓ I INTEGRACIÓ

Pilar Martínez

JURÍDIC I CIE

María Morell

HOSPITALITAT

Lorena Fababú

Natalia Martínez

Ignacio Roselló

Ana Tchonga

Lucía Llopis

Adrián Sagaseta

VALENCIA INTERRELIGIOSA

Amparo Navarro

DONA-ACOMPANYAMENT​

Inés García

VOLUNTARIAT

Dulce García

Maite Comella

Memòries anuals

Informació econòmica

RESUM DE COMPTES DE L’EXERCICI 2021
DESPESES SJM-VALENCIA 2021
CONCEPTO
CUANTÍA (€)
PORCENTAJE (%)
GASTOS DE PERSONAL
247.184,60
65,53
GASTOS CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD
97.621,91
25,09%
AYUDAS MONETARIAS A USUARIOS Y ENTIDADES
43.648,92
11,21
AMORTIZACIONES
653,15
0,17%
TOTAL GASTOS
389.108,58
100
DESGLOSE DE GASTOS (€-%)
GASTOS DE PERSONAL
247.184,60 € (65,53%)
GASTOS CORRIENTES DE LA ACTIVIDAD
97.621,91 € (25,09%)
AYUDAS MONETARIAS A USUARIOS Y ENTIDADES
43.648,92 € (11,21%)
AMORTIZACIONES
653,15 € (0,17%)
TOTAL GASTOS
389.108,58 € (100%)
INGRESOS SJM-VALENCIA 2021
CONCEPTO
CUANTÍA (€)
PORCENTAJE (%)
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS
266.572,08
67,51
Generalitat Valenciana
234.913,23
54,49
Diputación de Valencia
9.045,52
2,29
Ayuntamiento de Valencia
22.613,33
5,73
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
38.301,18
9,70
SERVICIOS A PERSONAS Y ENTIDADES
14.361,55
3,64%
CUOTA DE PERSONAS SOCIAS
3.780
0,96%
DONATIVOS DE PARTICULARES Y ENTIDADES
71.821,01
18,19%
TOTAL GASTOS
389.108,58
100
DESGLOSE DE INGRESOS (€-%)
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS
266.572,08 € (67,51 %)
Generalitat Valenciana
243.913,23 € (54,49 %)
Diputación de Valencia
9.045,52 € (2,29 %)
Ayuntamiento de Valencia
22.613,33 € (5,73%)
SUBVENCIONES DE ENTIDADES PRIVADAS
38.301,18 € (9,70%)
SERVICIOS A PERSONAS Y ENTIDADES
14.361,55 € (3,64%)
CUOTA DE PERSONAS SOCIAS
3.780 € (0,96%)
DONATIVOS DE PARTICULARES Y ENTIDADES
71.821,01 € (18,19%)
TOTAL GASTOS
394.835,82 € (100%)

Entorn segur

En l’arrel de la nostra Missió es troba l’acompanyament de persones migrants i refugiades en situació de vulnerabilitat.

Fonamentalment, el SJM acompanya persones adultes però ineludiblement interactuem amb menors adolescents i joves del seu entorn familiar. La seua cura i protecció especial és part integrant de la nostra missió.

Per això, el SJM-Valencia designa Esperanza Sánchez Fernández com a responsable de l’Entorn Segur.

Qualsevol informació que consideres necessari posar en el nostre coneixement, pots escriure al nostre correu anònim de protecció.